عنکبوت

به رویای عنکبوت, آن را نشان می دهد ترس خود را از عنکبوت در زندگی بیداری خود را, به خصوص اگر شما احساس ترس برای آنها. این رویا همچنین می تواند با جنبه های زنانه از رویاپرداز اشاره, به خصوص اگر رویاپرداز یک زن است. برای رویای کشتن عنکبوت، اخبار ناخوشایند نشان می دهد که شما دریافت خواهید کرد و یا تجربه بد در حال رفتن به فرورفتگی. برای دیدن عنکبوت است که تبدیل یادداشت های وب برای کار سخت خود را، که قدردانی خواهد شد. همچنین نشان می دهد مراحل کوچک شما در حال انجام در حالی که کار, به خصوص نمای وب. خلاقیت و تنظیم بازتاب در رویا. به عنوان یک عمان بد, عنکبوت را می توان تنها در موارد تفسیر زمانی که آنها توسط عنکبوت اسیر شده اند و در وب آن به دام افتاده است. شاید برخی از شرایط است که شما باید از زندگی بیداری خود آگاه وجود دارد. اگر عنکبوت شما را گاز گرفت، پس چنین رویایی استدلال شما را با کسی نشان می دهد. شاید شما احساس می کنید که شما قادر به فرار از درگیری، که شما در حال حاضر. عنکبوت بالا رفتن بر روی دیوار، نشان می دهد بخت خوب یکی خواهد شد.