داور

رویاپردازی و دیدن داور به عنوان رویا با نماد مهم برای رویاپرداز توضیح داده شده است. این رویا به معنای نبرد داخلی بین آرمان ها و ارزش های خود و بین آرمان ها و ارزش های دیگران است.