نردها

رویا در مورد یک نرد نماد شما و یا کسی دیگر است که درک می شود در همه چیز به جز یک چیز بی اثر است. نشانه ای که شما نیاز به باز کردن افق های خود و یا سعی کنید چیزهای جدید برای تبدیل شدن به جالب تر به دیگران. منفی, nerd می تواند نشانه ای است که شما احساس می کنید توسط استعدادهای خود استفاده می شود و یا که شما بسیار جدی در مورد چیزی به اشاره است که بر مناطق دیگر از زندگی خود را تحت تاثیر قرار. مشکلات سازگاری.