آغوش

رویا در مورد با محبت در آغوش چیزی و یا کسی که نماد تمایل خود را به اتصال و یا احساس متصل. همچنین می تواند نمایندگی از اشتیاق خود را برای چیزی در زندگی است. لذت بردن از چیزی بسیار. احتمالا بازتاب خلاقیت خود را, علاقه عاشقانه و یا اشتیاق معنوی. فداکاری. احترام عمیق به یک فرصت جدید داده شده است.