داوران

رویا در مورد داور نماد جنبه ای از شخصیت خود را که میانجی گری و یا میانه رو از درگیری. بی طرفی شما یا فرد دیگری که در حال تضمین حقوق صاحبان سهام در تماس و یا در روابط بین مردم است. یک ناظر بی طرف و قضاوت در مورد درگیری ها. مثال: یک مرد جوان رویای داوران او را نادیده می گیرد. در زندگی واقعی، او با داشتن استدلال با افراد دیگر در انجمن پیام اینترنت و احساس کرد که مدیران به اندازه کافی برای احترام به او برای مجازات کاربران دیگر که از قوانین انجمن پیروی نمی کنند.