بوش

اگر شما بوش را در یک رویا می بینید، پس چنین رویایی در مورد جنبه های زنانه شخصیت شما پیش بینی می کند. شاید شما برخی از جنبه های درون خود را که به ارمغان می آورد تمایلات جنسی و خواسته های پنهان کاوش. رویایی که در آن شما در پشت بوش پنهان نشان می دهد اسرار است که پنهان دیگران. شاید سعی کنید برای ذخیره برخی از حریم خصوصی برای شما بیش از حد.