کشتی

رویای در مورد یک کشتی نماد تمرکز خود را بر حفظ، در مقابل عدم قطعیت و یا موقعیت های منفی است. نگه داشتن همه چیز شما می توانید، مواجه با یک مشکل بزرگ است. شما ممکن است پنهان چیزهایی به طوری که آنها را نمی توان به سرقت رفته، گرفته و یا خراب زمانی که یک مشکل می آید. اطمینان حاصل کنید که همه چیز شما نیاز دارید در دسترس خواهد بود هنگامی که یک مشکل به پایان رسید.