کشتی

هنگامی که شما رویای دیدن یک کشتی آن را نشان دهنده اقتصاد و امنیت چیزی گرانبها است. این رویا نماد پر بودن است. این می تواند چیزی در کار و یا زندگی شخصی خود را، که به خوبی محافظت می شود و هنوز هم بسیار ارزشمند باقی می ماند.