بازی

هنگامی که شما رویای بودن در بازی, آن را نشان می دهد که شما باید به گذشته خود را نگاه کنید و فکر می کنم از زمان خوب است که قبل از اتفاق افتاده و خودتان را احساس رضایت و خوشحال. معنی دیگر این رویا ممکن است این باشد که شما شده اند کنترل دیگران، و یا شما احساس می کنید که چگونه شما کنترل می شود. این رویا همچنین ممکن است شما را به عنوان خارج از واقعیت برای مدت زمان کوتاه نشان می دهد. مطمئن شوید که مشکلاتی را که دارید نادیده نمی گیرید، سعی کنید خودتان را آهنگسازی کنید و راه حل این مشکلات را مانند هیچ کس دیگری پیدا کنید، اما باید آنها را حل کنید.