جوز

هنگامی که شما یک جوز در یک رویا می بینید، پس از آن چنین رویایی نشان دهنده شادی و محبت داخلی شما را از بستگان خود دریافت می کنید.