اسقف اعظم

هنگامی که شما رویای که شما یک اسقف اعظم را ببینید, به این معنی است که شما با مشکلات و ناراحتی های بسیاری در هنگام تلاش برای رسیدن به نتایج مناسب مواجه خواهد شد. مطمئن شوید که شما سخت کار می کنند و نمی دهد، چرا که اگر شما همچنان به مبارزه برای چیزی که شما واقعا می خواهید، شما قادر خواهید بود برای به دست آوردن هر چیزی که شما می خواهید و هیچ یک از موانع شما را متوقف خواهد کرد.