اعداد

رویای اعداد نشان می دهد که چگونه یک وضعیت در زندگی شما اتفاق می افتد بر اساس نماد از تعداد. اعداد رویایی استفاده از یک سیستم اعداد رویایی. برای درک این رویای اعداد لطفا نگاهی به صفحه اعداد ما در بخش تم.