قوس

رویای دیدن تعظیم نماد احساس خوب به متوجه چیزی است که همه مال شما است. تقدیر دادن و یا دریافت چیزی.