قوس

رویا در مورد تعظیم نماد به رسمیت شناختن چیزی بیشتر و یا نشان دادن احترام است. همچنین می تواند نمایندگی فروتنی، احترام، و افتخار باشد. این ممکن است منعکس منفی, همچنین مطیع به خواسته های دیگران.