قوس

رویای در مورد قوس نماد انتخاب و یا جهت در زندگی است که نیاز به احترام. شما ممکن است متوجه است که شما مهم تر از دیگران. شما ممکن است احساس احساس شدیدتر از وضعیت، قدرت، و یا احترام به دیگران. همچنین می تواند نمایندگی از احساس خاص بودن باشد. متناوبا, ممکن است یک فرد و یا وضعیت است که نیاز به احترام و یا همکاری خود را منعکس. شما ممکن است مجبور به نشان دادن احترام که در آن به دلیل و یا چیزی است که مهم تر از خرید و فروش است.