Obs

رویای وسواس، نشان می دهد که شما نیاز به برخی از زمان برای حل برخی از مشکلات. در غیر این صورت آن را به طور بالقوه می تواند بیش از در زندگی روزمره خود را و جلوگیری از شما را از حرکت در.