آغوش

برای رویا که شما در آغوش معشوق خود را می تواند نشانه ای از مبارزه، اختلاف نظر و اتهامات ناشی از خیانت است. برای رویا که شما در آغوش غریبه نمایندگی از بازدید کننده ناخواسته و یا وضعیت نامطلوب است. برای رویا که شما در آغوش بستگان نشان دهنده مشکلات بهداشتی و ناراحتی خود را.