قوس

اگر شما در حال تعظیم به یک رویا، که رویا نشان می دهد به اهداف خود را که شما با هدف. شاید به شدت به خودتان و آنچه شما قادر به انجام با قدرت خود را باور دارند. رویای در مورد کمان کماندار نشان دهنده جاه طلبی ها و دستاوردهای خود را از وظایف خود را.