قوس

اگر شما رویای تعظیم به معنای تشویق آن برای دیگران است. اگر شما خودتان رفتن زیر تعظیم آن را نشان دهنده شانس جدید در آینده خود را. این رویا به این معنی است که شما در حال رفتن به طور کامل مخالف راه از آنچه شما قبلا بود، که یک چیز خوب است، به این معنی است که همه چیز در دست شما است و شما قادر به انجام کارهایی که شما هرگز فکر می کردم شما می توانید انجام دهد.