تیر و کمان

کمان و پیکان در یک رویا، اجزای نقش زن و مرد است که در طول آمیزش جنسی بازی می شود. شاید یکی از این اجزای خارج از کنترل است و هیچ هماهنگی وجود دارد زمانی که آنها در حال ساخت عشق. از سوی دیگر، رویا ممکن است نشان دهنده پرخاشگری، سرخوردگی و استرس باشد. شايد داريد سعي ميکنيد بسته شدن رو انجام بديد