تیر و کمان

رویا با تیر و کمان نماد اهداف، برنامه ها و آماده سازی است که شما در حال ساخت و یا راه اندازی توسط خودتان. هدف برای کمال و یا دقیقا همان چیزی است که شما می خواهید. این که آیا یک فرد بد و یا بد با استفاده از تیر و کمان در رویا نماد جنبه ای از شخصیت خود را با اهداف و یا برنامه هایی که مورد علاقه شما نیست، و یا ضد تولید. همچنین می تواند کسی که فکر می کند آن را به منظور گرفتن آن را منعکس کند. اگر تیر و کمان برای پنجره ترمز استفاده می شود نماد اهداف و برنامه های خود را که آن را دشوار برای شما به درک وضعیت فعلی خود و یا تصمیم گیری هوشمند در مورد آینده.