رنگین کمان

رویای بیش از رنگین کمان نماد هماهنگ. اصلاحات موقعیتی، عاطفی یا روانی رخ می دهد وجود دارد. نمادی که بسته به وضعیت ذهن و زندگی شما می تواند پیامدهای مثبت یا منفی داشته باشد. مثبت, شما می توانید اعتماد به نفس جدید را تجربه و یا پیدا کردن عدالت در برخی از زمینه های زندگی خود را. منفی, موقعیت های ناخوشایند و یا کارما بد ممکن است رخ می دهد. رنگین کمان نشانه ای است که منفی گرایی به نحوی در حال مقابله یا ثابت است.