رنگین کمان

رویاپردازی و دیدن رنگین کمان به عنوان رویا با نماد مهم برای رویاپرداز توضیح داده شده است. این رویا به معنی بسیاری از امید، موفقیت و موفق باشید در قالب پول، اعتبار و یا شهرت. رنگین کمان یک پل بین خود زمینی، زمینی خود و برتر، خود معنوی است. برای دوستداران برای دیدن رنگین کمان، نماد شادی قریب به اتفاق اتحادیه خود را.