به

رویای شنیدن صدای اوم نماد آرامش درونی است، که شما با انتخاب های خود و یا وضعیت زندگی فعلی احساس می کنید. احساس می کنم که همه چیز ~در محل~ و یا کاملا در زندگی خود را هماهنگ است. مثال: مردی که رویای شنیدن صدای اوم را داشت. در زندگی واقعی، او به تازگی بودایی بود و با این انتخاب زندگی بسیار خوشحال بود، احساس می کرد که او به عنوان یک فرد تکمیل شده است.