املت

در رویای دیدن املت به عنوان رویا با نماد مهم برای رویاپرداز توضیح داده شده است. این رویا به معنای خیانت، ادعا و چاپلوسی است که در برابر شما استفاده خواهد شد.