آردیدا (پرندگان جگر)

رویاپردازی و دیدن یک شتر، هنگامی که شما در حال رویا، نشانه کنجکاو از رویای خود است. این نشانه نشان دهنده اعتماد به نفس، ثبات و برنامه ریزی دقیق است. شما موفقیت های زیادی از طریق تلاش های خود را به دست آورید. متناوبا, آن را به معنای توانایی خود را برای کشف و غوطه ور شدن خود را در ناخودآگاه خود را.