سریع و سریع

رویای در مورد موقعیت های سریع و نماد شما احساس می کنید که شما نمی توانید هر کاری جز آن را بدتر انجام دهد. خودتان اگر شما انجام کاری. شما ممکن است احساس در شرایطی که نمی تواند هیچ کاری در مورد به دام افتاده است. Quicksand می تواند نشانه ای است که شما نیاز به صحبت کردن با صدای بلند تر و یا که ممکن است ایده خوبی برای رفتن به طور کامل از چیزی.