آغوش

اگر شما با کسی در یک رویا نوازش, این رویا نشان می دهد نیاز به محبت و تماس با افراد دیگر. رویا همچنین می تواند نشان می دهد که کسی که می خواهد در روابط باشد. رویا همچنین می تواند نماد چیزهایی که شما باید در شخصیت خود را که در آن شما آن را در فرد شما شده اند مراقبت در مورد سازگار.