سریع و سریع

خواب است که شما در حال غرق شدن به سرعت و نشان می دهد احساس ناامنی. این فرض که شما در زمین جامد هستند گمراه کننده ثابت خواهد کرد و شما خود را به آرامی در یک وضعیت مورد انتظار پیدا کنید.