ارکیده ها

رویای در مورد ارکیده نماد حساسیت در مورد دانستن همه چیز شما انجام داده اند مثبت یا قابل قبول است. خود آگاه در مورد انتخاب ها و یا اقدامات خود را کاملا قابل قبول است. ارکیده نیز می تواند نشانه ای است که شما می خواهید برای اصلاح چیزهایی که شما پشیمانی. مثال: یک مرد در حال مرگ یک بار خواب ارکیده درست قبل از مرگ او را به نماد تمایل خود را به دانستن که اعتقادات و زندگی خود را در تضاد با خدا نیست. تمایل به دانستن این که زندگی او از نظر اخلاقی قابل قبول بود.