عرصه

رویای در مورد عرصه نماد مشکلات است که در زمینه باز و یا در کانون توجه ساخته شده است. دعوا و یا مشکلات در معرض نمایش برای دیگران است. شاید، شما با شخص دیگری مواجه با یک مشکل به طور عمومی. متناوبا, عرصه در یک رویا می تواند نشانه ای است که یک مسئله و یا یک مشکل نیاز به به میدان باز گرفته شده است. منفی, یک منطقه می تواند ترس از شکست در مقابل هر کسی که شما می دانید نشان می دهد.