عرصه

اگر شما رویای بودن در عرصه, آن را به معنای احساسات پنهان خود را. مطمئن شوید که شما توسط کسانی که اجازه می دهد شما خودتان احاطه شده و شما می توانید خودتان را مانند شما بدون احساس ناراحتی بیان. سعی کنید برای پیدا کردن منطقه جدید که در آن شما می توانید که شما واقعا هستند.