هاوان

اگر شما شده اند فرو بردن گچ را به چیزی، سپس به این معنی است که نیاز به ایجاد برخی از ایده ها و افکار متبلور است که شما وجود دارد. شاید شما نیاز به قرار دادن برخی از جنبه های زندگی خود را با هم.