گوش کن

خواب است که شما در حال شنیدن چیزی نشان می دهد که شما نیاز به توجه بیشتر به آنچه گفته می شود و آنچه شما در حال دیدن. شاید رویای شما این است که به شما می گویند که بیشتر پذیرای راهنمایی / انتقاد از دیگران.