مصرف بیش از حد

برای رویای که شما و یا فرد دیگری بیش از حد نماد رفتار بیش از حد و یا ناتوانی در دانستن محدودیت های خود را. شما ممکن است بیش از حد به لذت به نقطه خجالت خود را واکنش نشان داد. شما ممکن است در یک مسیر از خود تخریب. شما ممکن است نیاز به ایجاد یک تغییر قابل توجهی در زندگی خود را. متناوبا, مصرف بیش از حد ممکن است نشان می دهد که شما خودتان را فشار بیش از حد سخت.