آغوش

رویای در مورد در آغوش گرفتن نماد یک فرد، رفتار و یا وضعیت است که شما در آغوش. انتخاب به قبول، و یا چیزی را در زندگی خود را. موافقت با کسی و یا در آغوش گرفتن آنها را با ایده. آغوش همچنین می تواند نمایندگی قدردانی است که احساس و یا تسکین است که یک مشکل به پایان رسید. متناوبا, در آغوش گرفتن می تواند احساسات خود را به رسمیت شناخته شده توسط شخص دیگری منعکس. ایده ها یا تجربیاتی که به شما راحتی می دهد. رویای در آغوش گرفتن عیسی مسیح نماد در آغوش گرفتن خود را از فداکاری در زندگی شما. احساس خوبی در مورد ایجاد یک تغییر بزرگ و یا خلاص شدن از شر مشکلات. متناوبا, آن را ممکن است پذیرش خود را از ایمان در زندگی خود را منعکس.