سلاح

رویاپردازی و دیدن یک تفنگ در رویای خود را نماد خطر بالقوه, خشم و پرخاشگری. شما ممکن است با مسائل پرخاشگری / انفعل و اقتدار / وابستگی برخورد. متناوبا, سلاح می تواند آلت تناسلی مرد و درایو جنسی مرد نشان می دهد. بنابراین سلاح می تواند به معنای قدرت و بی قدرتی است. خواب است که شما در حال حمل یک تفنگ مانع از شما را از مراقب باشید به اجازه نمی خوی خود را از کنترل. خواب است که شما شلیک کسی با تفنگ، نشان می دهد احساسات تهاجمی خود را و خشم پنهان نسبت به آن فرد خاص. خواب است که کسی در حال تیراندازی به شما با تفنگ نشان می دهد که شما با یک رویارویی در زندگی بیداری خود را مواجه هستند. شما ممکن است احساس قربانی در برخی از شرایط. اگر شما می خواهید برای درک بهتر رویای خود را, لطفا در مورد تفنگ یا شات بخوانید.