تفنگ هوایی

رویای در مورد تفنگ ساچمهای نماد تصمیم گیری از کینه. تفنگ هوا فشرده نماد است که شما می توانید ببینید که زمانی که یک فرد و یا وضعیت سعی می کند آن را محدود و انجام هر آنچه شما می خواهید به هر حال. نمادگرایی بر اساس کشور است که با استفاده از تفنگ هوایی فشرده موافقت نمی کند و کودکان به هر حال از آنها استفاده می کنند.