اسلحه دستی

رویا با تفنگ دستی نماد یک تصمیم یا کنترل است که خود محافظت کننده است. علاقه مند به از دست دادن و یا تغییر هر چیزی نیست. محافظ انتخاب ها یا تصمیمات شما بودن. رویای داشتن یک اسلحه دستی، بر روی شما توسط یک فرد جنایی و یا شر نماد جنبه منفی از خودتان است که نمی خواهد به تغییر است. بخشی از شما که ممکن است احساس نمی کند که برخی از تغییرات مثبت مهم و یا مفید است.