دام

به رویایی که شما مجموعه ای از تله برای شخص دیگری، یادداشت چیزهایی که در زندگی خود را که شما در حال تلاش برای نگه داشتن. احتمالا رابطه در کار نیست دیگر ، و یا کار شما انجام می شد شما را راضی نمی کند یا ، اما شما می خواهید سخت به رها کردن ، به دلیل سبک زندگی منفعل است. اگر کسی یک تله برای شما تعیین کرده است، پس از آن رویا نشان می دهد ترس شما از افراد خاص و یا موقعیت.