دام

رویای تنظیم تله نماد تصمیم خود را به انجام کاری در مورد یک مشکل است. شما از دست دادن خسته شده و من می خواهم به انجام کاری در مورد آن. متناوبا, تنظیم یک تله می تواند تمایل خود را به تنظیم کسی از شرم و یا پایان دادن به رفتار ناخواسته منعکس. رویای گرفتار شدن در دام نماد احساس شرم است. همچنین می تواند نمایندگی از احساس ساده لوح بودن و یا ~در سر خود را.~ رویا در مورد آگاه بودن از تله که در آن فرد دیگری تعیین کرده است ممکن است آگاهی خود را از خطر بالقوه منعکس, خطرات و یا آزمایش است که در حال انجام. توجه کنید که افراد دیگر در حال آزمایش برای آنها واقعا هستند.