تله پرواز

هنگامی که شما می بینید تله پرواز در یک رویا, رویا نشان می دهد موانع غیر منتظره, که با آن شما باید به مقابله. هنگامی که شما رویای تله پرواز, سپس آن را نشان می دهد مشکلات کمی شما باید به صورت.