تله خرس

رویای تله خرس نماد مانعی در زندگی شما است که استقلال یا رفاه شما را به خطر می اندازد. یک مشکل یا تاخیر، که شما آن را غیر قابل تحمل می دانید. عقب نشینی شما احساس می کنید فراتر از ناعادلانه است. رویای در مورد استفاده از تله خرس ممکن است آماده سازی خود را برای کسی که به تدریس درس آنها هرگز فراموش خواهد کرد منعکس کننده. برگرد به کسي که عواقبي داره که غير قابل تحمله احساس عدم انطباق ساخت وحشتناک است.