تله موس

خواب و دیدن دام موش در رویای خود را, آن است که شما نیاز به حذر از مردم مبهم در اطراف شما که طرح در برابر شما. خواب است که شما در حال تنظیم تله موش به این معنی است که شما مخالفان خود را غلبه بر. خواب و دیدن که موش گرفتار در دام، به این معنی است که شما را به دست رقبای خود سقوط خواهد کرد.