زره پوش

هنگامی که شما رویای پوشیدن زره پوش، به این معنی است که شما در حال محافظت از خود را از شرایط است که می تواند به شما صدمه دیده است. این رویا یک نشانه خوب است چرا که شما می دانید که چگونه برای جلوگیری از هر گونه منفی.