آغوش

هنگامی که شما در آغوش کسی در یک رویا، پس از آن چنین رویا نشان دهنده محبت و مراقبت است که در درون شخصیت شما است. شايد چيزي باشه که خيلي بهش وابسته باشي از سوی دیگر، رویا ممکن است به شما پیشنهاد می کند که نسبت به دیگران حساس تر باشید.