آرماگدون

رویای در مورد آرماگدون نماد مبارزه بی امان و یا درگیری در بیداری زندگی است. وضعیت دشوار یا استرس زا است که نیاز به توجه و انرژی خود را به آن روبرو. آرماگدون می تواند در یک رویا ظاهر می شود زمانی که شما باید به صورت یک فرد و یا وضعیت است که انجام همه چیز برای جلوگیری از آن.