آرماگدون

هنگامی که شما رویای آرماگدون, این بدان معنی است که شما احساس گیج و نمی دانم که جهت شما باید در حرکت. معنی اصلی رویا این است که می گویند که شما در حال پنهان کردن احساسات خود را در اعماق ذهن خود را, و این نشانه ای است که شما باید یک استراحت. مطمئن شوید که شما در حال گرفتن تعطیلات و استراحت.