گنجه

رویای در مورد گنجه نماد چیزهایی در مورد شما است که شما پنهان به دلیل شما نمی خواهید هر کس دیگری در مورد آنها بدانند، و یا به دلیل شما راحت قبول آنها را به خودتان نیست. برای تمیز کردن گنجه نماد تبدیل شدن به راحت تر با شما هستند، و بیشتر پذیرش گذشته خود و یا جنبه های شخصیت خود را که شما ممکن است قبلا با بسیار راحت نبوده است.