گنجه

رویای در مورد گنجه نماد انتخاب به فکر می کنم متفاوت و یا شروع چیزی جدید است. منفی, گنجه می تواند نشانه ای است که شما مشرف به پاسخ و یا امکانات است که قبل از شما. همچنین می تواند نشانه ای باشد که شما با داشتن مشکلات حل و فصل به چیزی.